Weekly Group Distance Healing Sessions

För information på svenska vänligen se länge ner på sidan.

Weekly Group Distance Healing Sessions

There are several distance healing group sessions weekly to join for higher energy work. This gives great opportunity to bring higher structural soul work into our everyday life and schedule. These frequencies work deeper and on higher levels the more we work with them, enhancing our connection to our higher self and purpose as well as clearing lower vibrations.

In these group sessions there are a broad range of aspects of lightwork - all equally important for reaching the higher levels of Light and beingness. A great way of working with these sessions is to take part of as many aspects of work as possible and over time.

All sessions are open for clients worldwide.

The times given are CET, or timezone of Sweden.

PRICES & REGISTRATION

 All 25 minute sessions - €5/session
All 50 minute sessions - € 10/ session 

 Monthly Healing LARGE

Access to all weekly group healing sessions 
 Join all group sessions, or some - attend as many groups as you wish
 €80/month

 Monthly Healing SMALL
1 set group of 25 minutes
+
1 set group of 50 minutes
€55/month

Example: The Mahatma Energy Wed 9-9.25 pm
 +
 Healing of the 10 Archangels Sun 8.30-9.20 pm
 during all of November

 Registration
 Please contact me here for instructions for easy international payment. 

The Monthly Healing LARGE and SMALL are booked according to the months of the calender. 
Please make your registration to attend the distancehealing groups by email, text or DM on Instagram at the latest at 7.30 pm / 19.30 CET at the day of the session.
Welcome! 

 

MONDAYS


22 Chakras
Mondays
CET 8.00-8.50 pm / 20.00-20.50

In this group we work with The Mahatma Energy to clear and balance our 22 chakras - the 3rd,4th and 5th dimensional chakras and the Earth Star.
€10/session 

Unity of the 12 Rays
Mondays
CET 9.00-9.50 pm / 21.00-21.50

The focus of this session is of the higher Rays, Rays 8-12. They work with our higher levels of beingness - the integration of the soul and monad, entering and anchoring of the 5th dimension, opening of the third eye, the heart and anchoring the Christ Consciousness, as well as clearing our lower levels.

€10/session
 


WEDNESDAYS


Manifestation of the 7 Rays 
 Wednesdays
 CET 8-8.50 pm / 20.00-20.50


Working with The 7 Rays is deeply cleansing of the lower vibrational levels and bodies. It raises our levels of knowledge and wisdom, as well as balances us and gives access to higher qualities and skills of the soul. The 7 Rays of Light are the keys to earthly levels, and to the higher evolution of our spiritual and physical life.
10/session


The Mahatma Energy/ The Avatar of Synthesis
 Wednedays
 CET 9-9.25 pm / 21.00-21.25

The Mahatma Energy - the highest frequency available for earth at this stage. It raises our vibrational frequency and accelerates ascension, working with clearing of the 4 body system, integration of the soul and monad and prepares the construction of the Antahkarana. This work is also focused on connecting with our Soul Mission and own connection to intuition and higher levels of Light.€5/session


Monadic Healing of the Heart
Wednesdays
CET 9.30-9.55 pm / 21.30-21.55 

The focus of this session is of the heart - the key to higher consciousness. We work with connecting to the own monadic vibration - the energy of complete unity, love, compassion and acceptance.

€5/session
 


SUNDAYS


Connecting to Mother Earth
Sundays
CET 8.00-8.25 pm / 20.00-20.25 

We work with grounding through work of our lower chakras - the 1st, 2nd and 3rd dimensional chakras - with the Mahatma Energy, and also connects to Mother Earth and integrates her vibration into our heart chakra. 
€5/session 
 

Healing of the 10 Archangels
 Sundays 
 CET 8.30-9.20 pm / 20.30-21.20

We work with the Archangels - connecting with them, their frequencies and qualities, building the Lightbody and the physical Lightbody, and anchoring of the soul and later the monad. There is also a focus of balancing our Yin/Yang aspects to unity.
 This work is done with support of the 10th Ray and The Mahatma Energy.

€10/session


Archangel Metatron and the Light
 Sundays
 CET 9.30-9.55 pm / 21.30-21.55


This session focuses on raising or vibrational frequency and building our light quotation with the Light of Archangel Metatron. We work with building our Lightbody and the Causal body, the Illuminated Mind and the Illuminated Heart.

€5/session

 

Distanshealing i grupp

Varje vecka finns det flera tillfällen att vara med och jobba med sina energier via distanshealing i grupp. Det här är kraftfulla behandlingar och en bra möjlighet att få in sitt andliga arbete i vardagen. Vi har stor fördel av att göra kopplingen till dessa höga energier så ofta som möjligt för att förankra dem djupare. Energierna arbetar också på högre och högre nivåer för varje gång man integrerar dem. I de här grupperna finns ett brett urval av arbetsfokus som alla är lika viktiga för att nå de högre nivåerna av medvetande och Ljus.
Ett bra sätt att arbeta med dessa fokus är att vara med och arbeta med så många moment som möjligt och över längre tid.

Hur anmäler jag mig och betalar?

Alla 25 min sessioner 50:-/tillfälle

Alla 50 min sessioner 100:-/tillfälle

Månadshealing LARGE
Tillgång till alla distanshealinggrupper varje vecka 
Var med i alla grupper eller några - arbeta med energierna fritt så mycket du vill 
800:-/månad
Bokas per kalendermånad, anmäl dig till grupperna senast 19.30 samma dag

Månadshealing SMALL
1 fast grupp a 25 min
+
1 fast grupp a 50 min
550:-/månad
Bokad per kalendermånad
Exempel: The Mahatma Energy onsdagar 21.00-21.25
+
10 Ärkeänglars Helande söndagar 20.30-21.20
under hela november

 

Anmälan
 För klienter i Sverige sker betalning smidigt via Swishfaktura direkt till din mobil. 

Anmäl dig via mejl eller sms på 0733930278 alt i ett meddelande på Instagram,
eller så är du välkommen att anmäla dig här.
Jag behöver ditt namn och mobilnummer till Swishfakturan. 

Månadshealing LARGE och SMALL bokas per kalendermånad. 

Anmälan och betalning behöver vara inne senast 19.30 samma dag.


MÅNDAGAR


22 Chakran
Måndagar
 20.00-20.50

I den här gruppen använder vi The Mahatma Energy för att rena och balansera våra 22 chakran - 3e, 4e och 5e dimensionens chakran samt Jordstjärnan.
100:-/tillfälle 

 

12 Strålars Enhet
Måndagar 
 21.00-21.50

I den här gruppen arbetar vi med de fem högre Strålarna, Strålar 8-12. De arbetar med att nå vårt högre medvetande - integreringen av själen och monaden, att komma in i och att förankra femte dimensionen, öppnandet av tredje ögat, hjärtat och förankrandet av Kristusmedvetandet, samt renandet av våra lägre nivåer.

100:-/tillfälle 
 


ONSDAGAR


7 Strålars Manifesterande
 Onsdagar 
 20.00-20.50

Arbetet med de 7 Strålarna är djupt renande av våra lägre nivåer och energikroppar. Det höjer vår frekvens och vår nivå av klarhet och visdom, samt ger tillgång till själens högre kvaliteer i vårt fysiska varande på jorden. De 7 Strålarna är nycklarna både till vår jordiska utveckling och till det högre medvetandet.
100:-/tillfälle 


The Mahatma Energy
Onsdagar
21.00-21.25

The Mahatma Energy - den högsta frekvensen tillgänglig för jorden i detta skede. Den höjer vår frekvens och accelererar uppstignngsprocessen, arbetar med renande av fyrakroppssystemet, integrerandet av själen och monaden samt förbereder byggandet av Antahkarana. Det här arbetet kopplar oss även samman med vår själsuppgift och vår egen koppling till intuition och högre ljusnivåer.
50:-/tillfälle 

Monadhealing av Hjärtat
Onsdagar 
21.30-21.55

Fokuset i den här gruppen är på hjärtat - nyckeln till det högre medvetandet och visdomen. Vi arbetar med healing av hjärtchakrat med den egna monadens energi - den totala enhetens, kärlekens, medkänslans och tillhörighetens energi.
50:-/tillfälle 


SÖNDAGAR


Anknytning till Moder Jord
Söndagar
20.00-20.25 

Vi arbetar med jordande, grundande, genom arbete med våra lägre chakran - 1a, 2a och 3e dimensionens chakran med The Mahatma Energy, samt med att knyta an till Moder Jord och att integrera hennes energi i hjärtchakrat.
 50:-/tillfälle 

10 Ärkeänglars Helande 
Söndagar

20.30-21.20

Vi arbetar med Ärkeänglar - att knyta an till dem och deras energier och kvaliteer, men även med att bygga Ljuskroppen och den fysiska Ljuskroppen, aktivera integreringen av själen och sedan monaden, samt att balansera våra Yin/Yang-aspekter. Detta arbete görs med hjälp av 10e Strålen samt The Mahatma Energy och är en viktig del av att kunna vara vårt högre medvetende i våra fysiska liv och vår verklighet.

100:-/tillfälle 

Ärkeängeln Metatron och Ljuset 
Söndagar 
21.30-21.55

Den här behandlingen arbetar med höjandet av vår Ljuskvot, dvs procentandelen av oss som är Ljus. Vi fokuserar på att bygga Ljuskroppen och kausalkroppen, och att integrera the Illuminated Mind och the Illuminated Heart med  Ärkeängeln Metatron.

50:-/tillfälle 

 

Erica Segerblom 2021 ©